Wuxi Pinkie Science and Technology Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $58,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Wuxi Pinkie Science and Technology Co., Ltd.
Jiangsu, China

Main Categories

Flower pot mold
Concrete tray mold
Wall tile mold

Sản phẩm xếp hạng hàng đầu

 

1.Get the cement and mix it with water.

 


2.Pour the cement into the mold and wait for it to dry by placing it outside a day and a night.

 


3. If the cement product of the mold is solidified, remove the mold directly to demold.